Toimitilojen turvallisuus on muutakin kuin toimiva hälytysjärjestelmä

Toimitilojen turvallisuus on useista asioista muodostuva kokonaisuus. Kiinteistöjen turvallisuutta ohjaavat erilaiset lait ja asetukset, joiden myötä vastuut toimitilojen turvallisuudesta jakautuvat niin kiinteistön omistajalle kuin vuokralaisellekin.

– Paloturvallisuudessa kiinteistön omistajaa ohjaavat merkittävimmin pelastuslaki ja pelastusasetus, jotka konkretisoituvat kiinteistölle laaditussa pelastussuunnitelmassa. Suunnitelman tarkoituksena on, että onnettomuusvaarat ja mahdolliset henkilöturvallisuuteen vaikuttavat tekijät tunnistetaan ja pyritään ennaltaehkäisemään. Pelastussuunnitelma on laadittu kiinteistön käyttäjiä varten, kiinteistöpäällikkö Annemari Rantala kertoo.

Toimitilojen ja koko kiinteistön turvallisuus on huomioitava jo rakennusta tai korjaustöitä suunniteltaessa: tekniset tilat ja jätetilat on rakennettava paloturvallisiksi, huolto- ja korjaustyöt suoritetaan siten, ettei niistä aiheudu vaaraa ja turvajärjestelmät pidetään ajan tasalla. Myös kiinteistön sisä- ja ulkotilojen säännöllinen huolto on osa kokonaisturvallisuutta.

– Yksi merkittävä kokonaisuus on työsuojelulainsäädännön tuomat velvoitteet. Työsuojelussa vastuun jakavat niin työnantaja kuin kiinteistön omistajakin, mutta vuokranantajana meidän on huolehdittava muun muassa siitä, että puitteet ovat työturvalliset ja viihtyisät, työtilojen olosuhteet asianmukaiset ja yleisten tilojen poistumisreitit esteettömät. Tämä toteutuu sillä, että rakennuksista pidetään kokonaisvaltaisesti huolta, Annemari kuvailee.

Paloturvallisuutta ja mahdollisissa häiriötilanteissa henkilöturvallisuutta ylläpidetään automaattisella paloilmoitinjärjestelmällä, savunpoistojärjestelmällä, hätäpoistumisopasteilla, turvavalaistuksella ja alkusammutuskalustolla. Järjestelmät tarkastetaan ja huolletaan säännöllisesti.

Kulunvalvonta ja hälytysjärjestelmät sisältyvät vuokraan

Datariinassa jokainen toimitila on kiinteistön hälytysjärjestelmän piirissä ja vuokralaiset voivat itse määritellä oman toimintansa edellyttämän suojaustason. Murtosuojausta tukee vartiointipalvelu, joka hälyttää vartiointiliikkeen paikalle hälytyksen sattuessa. Hälytysjärjestelmä sisältyy Datariinassa vuokran hintaan.

– Datariinan yleisissä tiloissa liikkumista on rajoitettu arkisin toimistoajan ulkopuolella sekä viikonloppuisin, jolloin rakennuksessa pääsevät liikkumaan vain henkilöt, joilla kulkuoikeus. Koko kiinteistö on myös kameravalvottu. Kameravalvonnan ensisijainen tavoite on rikosten ja väärinkäytösten ennalta ehkäiseminen, Annemari sanoo.

Datariinassa järjestetty poistumisharjoitus on osa säännöllistä turvallisuustyötä

Datariinassa järjestettiin toukokuussa koko taloa koskeva poistumisharjoitus. Harjoitus oli onnistunut ja koko kiinteistö saatiin tyhjäksi alle viidessä minuutissa. Kokoontumispaikalle oli järjestetty lisäksi alkusammutuskoulutusta, jossa kaikki halukkaat pääsivät opettelemaan käsisammuttimen käyttöä.

– Kiinteistön omistajana ja vuokranantajana tarjoamme mahdollisuuden harjoitella erilaisiin poikkeustilanteisiin varautumista muun muassa poistumisharjoitusten ja turvallisuuskävelyiden avulla, Annemari kertoo.

Poistumisharjoitusta edelsi yritysten kerrosvastaavien kartoitus ja heille järjestetyt infotilaisuudet, joissa käytiin yhdessä läpi turvallisuutta yleisesti, kerrosvastaavan roolia sekä poistumisharjoituksen kulkua. Harjoituksen jälkeen kaikille talossa työskenteleville lähetettiin palautekysely, jonka avulla kerättiin harjoitukseen osallistuneiden havaintoja ja palautetta harjoituksesta.

– Palautteen perusteellakin harjoitusta pidettiin onnistuneena ja tarpeellisena, ja nousi sieltä esiin muutamia kehitysideoitakin. Yksi konkreettinen tapa vaikuttaa kiinteistön turvallisuuteen on havainnoida kiinteistöä siellä liikkuessa ja ilmoittaa turvallisuuspuutteista meille, jotta voimme korjata ne kuntoon, Annemari vinkkaa.

Tutustu Datariinan vapaisiin toimitiloihin täällä.